Ontvang een vrijblijvende maximale hypotheekberekening op maat

Aanvraag gratis berekening

Hypotheek

Gewenst hypotheekbedrag
Deze aanvraag heeft betrekking op een
Huidige woonsituatie

In Nederland zijn er op dit moment grofweg een 3-tal rekenmethoden om uw verantwoorde hypotheek te berekenen. Wij zetten ze hieronder voor u op een rij.

 • De NHG grens is per 01-01-2022 gesteld op € 355.000,-

  De Nationale Hypotheek Garantie is niet slechts bedoelt voor kopers. Deze kan ook worden gebruikt voor het oversluiten van de hypotheek. Nationale Hypotheek Garantie is alleen mogelijk indien u voldoet aan de inkomensnormen die zijn opgesteld in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Dan weet u zeker dat u na aftrek van de woonlasten, bij een normaal uitgavenpatroon, altijd genoeg geld over houdt voor andere belangrijke uitgaven.

  Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie een verantwoorde lening

  Komt u onverhoopt toch in de betalingsproblemen en moet uw woning verkocht worden dan kan de opbrengst van uw woning lager zijn dan de uitstaande hypotheek. In dat geval betaalt het WEW de restschuld aan de geldverstrekker. Het WEW heeft dan een vordering op u ter grootte van het uitbetaalde bedrag. Dit bedrag kan geheel op u worden verhaald. Een belangrijk voordeel is dat het WEW deze restschuld onder bepaalde voorwaarden kan kwijtschelden. Het WEW zal dit doen als het naar haar oordeel aannemelijk is dat u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop en u zich heeft ingespannen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken.

  Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie een veilige – en duurzame lening

  NHG is mogelijk voor leningen ten behoeve van de aankoop van uw woning EN voor treffen van energie besparende maatregelen. Voorwaarde is dat de totale lening inclusief energie besparende voorzieningen (maximaal 6% over de waarde van de woning) niet meer bedraagt dan € 376.300,-. Dit is dan de Maximale Hypotheek onder NHG. Daarnaast is NHG mogelijk voor financieringen van kwaliteitsverbetering in het geval van achterstallig onderhoud aan of bij woningverbetering in het geval van verbouwing aan de eigen woning. Dit is echter gemaximeerd tot een bedrag van € 355.000,-. Indien de verbouwing ook energiebesparende maatregelen met zich meebrengt dan kan weer tot 6% boven deze € 355.000,- gefinancierd worden. Het meerdere boven de € 355.000,- moet dan wel volledig aan energiebesparende maatregelen besteed worden. De Nationale Hypotheek Garantie kan (en moet) tegelijk met de hypothecaire lening worden aangevraagd bij uw geldverstrekker. De geldverstrekker beoordeelt of u in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie. Voor de garantie moet u een eenmalige premie betalen. Deze premie/borgtochtprovisie is voor 2022 vastgesteld op 0,7 procent van het hypotheekbedrag. Deze premie is fiscaal aftrekbaar.

 • Voor de gedragscode geldt "comply or explain" (voldoen of uitleggen). Bij "comply" voldoet de hypotheek aan de CHF-norm. Het hypotheekbedrag is dan lager dan of gelijk aan de maximale hypotheek volgens de gedragscode. In de "explain"-situatie is de verhouding tussen schuld en inkomen hoger dan volgens de gedragscode voorgeschreven.

  Hypotheekverstrekkers kunnen bij specifieke omstandigheden de CHF-norm overschrijden, maar moeten dit wel kunnen onderbouwen. Vraag om een uitleg van de risico's wanneer u meer wilt lenen dan de norm. Of u wel of niet de maximale hypotheek kunt krijgen, hangt ook af van uw andere schulden en bezittingen.

  Maximale hypotheeklening?

  Bedenk goed of u wel het maximale bedrag wilt lenen. Kijk niet alleen naar het inkomen dat u (en uw partner) nu heeft, maar ook naar uw inkomen in de toekomst. Bijvoorbeeld als u kinderen krijgt. En ook wanneer u misschien minder wilt gaan werken is het verstandig daar nu al rekening mee te houden

 • De CHF-norm wordt gebruikt om de maximaal verantwoorde hypotheek te berekenen. CHF staat voor het Contactorgaan Hypothecair Financiers. Dit Contactorgaan heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Banken de Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. Hierin zijn afspraken vastgelegd over hypotheekoffertes, voorwaarden en berekeningen.

  Met de CHF-norm wordt dus berekend hoeveel u maximaal kunt lenen. De uitkomst van deze berekening is voor velen niet bepaald ruim, met name bij een één inkomenssituatie. Deze berekening gaat uit van dezelfde punten als de maximale hypotheekberekening voor de Nationale Hypotheek Garantie. Eén van die uitgangspunten is de woonquote (woonquote = het percentage van uw inkomen dat u maximaal aan woonlasten mag besteden) die is samengesteld in samenwerking met het NIBUD.

  Is het nu zo dat er alleen maar hypotheken verstrekt worden die voldoen aan de CHF-normen? Nee! In de Gedragscode staat namelijk ook dat er in individuele gevallen van afgeweken mag worden, als het maar goed gemotiveerd wordt. Dat gebeurt niet meer zo regelmatig, want voor veel mensen is het niet mogelijk om cijfermatig aan te tonen dat de gewenste hypotheek op inkomen gedragen kan worden. Daarnaast zijn de geldverstrekkers, op last van de AFM, zeer terughoudend om hypotheken te verstrekken onder Explain situaties.

  Eigenlijk worden sinds medio 2012 alleen explain situaties gehanteerd bij het wijzigen van geldverstrekker (oversluiten) waarbij de hoofdsom van de hypotheek niet anders gewijzigd mag worden dan de bestaande hoofdsom vermeerderd met de oversluitkosten. Dit is bedoeld om te voorkomen dat u ‘voor altijd’ aan de huidige geldverstrekker vast komt te zitten.

Downloads:

Advieswijzer
Dienstverleningsdocument
Disclaimer

Uw maximale hypotheek berekent u hier in een paar eenvoudige stappen

Ruime keuze uit alle geldverstrekkers

Ook in 2022 volop mogelijkheden